Cennik

→ Kontrola samochodu przed zakupem: 90 zł.
→ Kontrola zbieżności: 40 zł.
→ Ustawienie zbieżności: 80 zł.
→ Ustawienie geometrii kół: 120 zł.
→ Wymiana opon wraz z wyważaniem: 80 zł.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
(Dz. U Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004) ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r

 

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł (zawiera VAT)
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)98,00
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163,00
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.22motorower50,00
1.23pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracjiW celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00
Jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00
6.10W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym50,00
6.12Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35,00
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób48,00
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)41,00
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)41,00
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00
7.7wykonanie numeru silnika49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)255,00
Objaśnienia:
1. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
2. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
3. Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
4. Pozostałe badania jak dla autobusu.
5. W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu. Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu